Archive for the Uncategorized Category

BOBİ TFRS Kapsamında Nakit Akış Tablosunun Düzenlenmesi Yorumlar ve Örnek Uygulamalar

ENFLASYON VE KUR ARTIŞLARI-MAKALE-18.11.2018

ENFLASYON VE KUR ARTIŞLARI-MAKALE-18.11.2018

 

 

 

İktisat literatüründe enflasyon tanımlaması yapılırken toplumun anladığı anlamda bir açıklamanın olmadığı anlaşılır. Enflasyon tanım olarak “tam istihdam denge düzeyinde fiyatlar genel seviyesinde meydana gelen artış” tarif edilmekte. Ekonomide kullanılabilir kaynakların aktif bir şekilde kullanılıyor olması ve bunun üzerinden fiyatlar genel seviyesinde artışın olma hali enflasyon olarak izah edilmekte. Türkiye ekonomisinde kapasite kullanım oranlarına bakıldığında oranın düşük olduğu görülecektir. Ekonomide eksik istihdam halinin mevcudiyetinden bahsetmek mümkün . Eksik istihdam düzeyinde “kaynakların tam kullanılmadığından hareketle ” enflasyonist süreçten bahsetmek mümkün mü?

Ekonomide kullanılabilir kaynakların aktif olarak kullanılmadığı sorunsalından hareketle piyasada oluşan fiyat artışlarının aslanda gerçek manada oluşan fiyat artışları olmadığı,piyasanın psikolojik motivasyonla fiyat düzeylerini yukarı yönlü olarak harekete geçirdiği anlaşılmaktadır. Bu motivasyonu daha çok finansal piyasaların ve özellikle uluslararası piyasalardan kaynaklandığı düşünülebilir.

Kurlarda meydana gelen artış ve Türk lirasının satın alma gücünde meydana gelen azalma psikolojik anlamda fiyat artışlarını tetiklediği şeklinde yorumlanabilir. Aslında fiyat artışlarının kur artışlarından sonra gecikmeli olarak mal ve hizmetlerin fiyatlarına yansıması beklenirken ani fiyat artışlarının psikolojik saiklerle ve finansal piyasalarda meydana gelen yapay hareketlenmelerin piyasadaki satış yönlü fiyat artış motivasyonunu sağladığı söylenebilir.

Piyasalardaki bu fiyat artışlarına karşılık toplam talepte meydana gelen azalma kısa vadede piyasalardaki bu yapay fiyat artışlarını düşüreceği inancındayım. Özellikle bütçe yönlü harcamaların  disiplinize edilmesi süreci devam ederse piyasalarda oluşan yapay fiyat artışlarının kısa vadede aşağı yönlü hareketleneceğinden söz etmek mümkün olacaktır. Yani aslında Türkiyede yaşanan bir enflasyonist süreç değil yapay geçici ve psikolojik olarak oluşan fiyat artışlarıdır.

CÜNEYT TÜNCER

18.11.2018

 

Ekonomik Sistemde Bağımsız Denetimin Önemi-19.11.2018

Ekonomik Sistemde Bağımsız Denetimin Önemi-19.11.2018

Ekonomik sistemde önemli olan kaynakların etkin bir şekilde kullanılmasıdır. Katma değer yaratıcı kaynaklar etkin bir şekilde kullanılmadığı takdirde nihai olarak israf sorunsalı ile karşılaşılır. Ekonomik sistemde var olan kaynaklar kamu ve özel tarafından kullanılır. Kamu sektöründe kaynakların etkin kullanımı sosyal fayda ve sosyal maliyet kriterine göre değerlendirilir. Özel sektörde kaynakların etkin kullanımı karlılık açısından değerlendirilir.

Kaynakların etkin kullanım aynı zamanda ekonomik sistem içerisinde yer alan kaynak kullanıcılarının etkin bir şekilde denetimi ile ilgilidir. Kaynak kullanıcılar aynı zamanda topluma karşıda sorumludurlar. Kaynakları kullanan özel sektör ve kamu sektörü yarattıkları dışsallıklarla negatif veya pozitif dışsallık yaratırlar. Bu dışsallıklar doğrudan toplumu etkileyecektir.

Piyasada yer alan kamu,özel sektör ve diğer tarafta toplum arasında bir optimal dengenin sağlanması zorunluluktur. Bu açıdan bakıldığında piyasa ekonomisi içerisinde yer alan özel ve kamu kurumlarının finansal yapılarının etkin bir şekilde denetimi zorunluluk arz etmektedir. Özel ve kamu sektöründe meydana gelen ekonomik kriz doğrudan toplumu etkileyecektir. Bu açıdan meseleye bakıldığında , aslında bağımsız dış denetimin ne kadar hayati önemde olduğu ortaya çıkacaktır.

Özel ve kamu sektörünün mali ve finansal yapılarının geçmiş , şimdi ve gelecekte ekonomi için meydana getirebileceği muhtemel risklerin önceden ortaya çıkarılması etkin bağımsız dış denetimle  sağlanabilir. Aynı zamanda bağımsız dış denetim kaynakların etkin bir şekilde kullanımına katkı sağlayacaktır.

Hasılı bağımsız dış denetimin uygulama alanı genişletilerek , ekonomik sistem içerisinde bağımsız denetim mekanizmasıyla ekonomik kaynaklarda rasyonel kullanılacaktır.

CÜNEYT TÜNCER.

19.11.2018

 

Finansal Raporlamaya İlişkin Kavramsal Çerçeve Yorumları-FİNANSAL TABLONUN UNSURLARI-24.11.2018

Finansal Raporlamaya İlişkin Kavramsal Çerçeve Yorumları-FİNANSAL TABLONUN UNSURLARI-24.11.2018

FİNANSAL TABLONUN UNSURLARI:

Raporlayan işletmenin finansal durumu ile ilgili varlıklar,yükümlülükler ,öz kaynak ve işletmenin finansal performansı ile ilgili gelir ve giderlerdir.

Varlık ,işletme tarafından kontrol edilen ekonomik kaynaktır. Ekonomik kaynak fayda üreten bir haktır.  Bir çok hak,sözleşme,mevzuat veya benzer yollarla kurulur. Bazı mallar ve hizmetler alınır ve tüketilir. Bir işletmenin bu tür mal ve hizmetlerin ürettiği ekonomik faydaları elde etme hakkı, işletme söz konusu mal ve hizmetleri tüketene kadar anlık olarak mevcuttur.

İşletme tarafından ihraç edilen geri satın alınan ve tutulan borçlanma araçları veya öz kaynak araçları –örneğin işletme tarafından geri alınan kendi payları- işletmenin ekonomik kaynakları değildir.

Raporlayan işletme birden fazla tüzel kişiden oluşuyorsa ,o tüzel kişilerden biri tarafından ihraç edilen ,elde tutulan borçlanma araçları öz kaynak araçları raporlayan işletmenin kaynakları değildir.

YORUM: Borçlanma senedi olan tahvilin ana ortaklığa bağlı ortaklık tarafından ihraç edilmesi halinde kaynak olarak ana ortaklığın sayılmaz. Bu kaynak borçlanma senedini ihraç eden tüzel kişiliğe aittir. Aynı zamanda ortaya çıkan yükümlülük ve mükellefiyet ihracı yapan tüzel kişiliğe aittir.

 

Kural olarak bir işletmenin haklarından her biri ayrı bir varlıktır.Ancak muhasebe açısından ilgili haklar tek bir varlık olarak gösterilir.

Bir hakkın mevcudiyetinin belirsizliği durumunda varlığın mevcut olup olmadığı belirsizdir.

YORUM: Finansal tablo dipnotlarında muhasebe açısından ilgili haklar tek bir varlık olarak gösterilmiş olsa dahi finansal tablo dipnotlarında bu hakların ayrı ayrı ifade edilmesi gerekir.

Ekonomik fayda üretme potansiyeli:

Ekonomik kaynak ekonomik fayda üretme potansiyeline sahip bir haktır. Bir ekonomik kaynağın değeri, hakkın gelecekte üretebileceği ekonomik fayda değildir.

YORUM: Ekonomik kaynak fayda üretme potansiyelini yitirmişse finansal tablo dip notlarında açıklama yapılarak çıkarılması gerekir.

İlgili fayda yaratan kaynağın değeri gerçek değerle değerlenirken, yaratılan faydalarda gelir veya ortaya çıkan zararlarda gider olarak kabul edilir.

KONTROL:

Bir ekonomik kaynağı işletmeye bağlayan temel unsurdur. Bir işletme Ekonomik kaynağın kullanımını  yönetme ve ondan kaynaklanabilecek ekonomik faydaları elde etme konusunda yeteneğe sahipse o ekonomik kaynağı kontrol ediyor demektir.

Kontrol aynı zamanda ekonomik değerin yaratacağı fayda ve zararların kime ait olduğunuda göstermektedir.

YORUM: İnşaat şirketine ait bir ekonomik kaynak olan iş makinesinin kiraya verilmesi halinde bu kaynağın yarattığı fayda kira geliridir. Ekonomik kaynak olan iş makinesinin kiraya verilmesi kiralayan işletme açısından ekonomik kaynak kontrol ediliyor olarak kabul edilir.

Hisseli bir gayrı menkulün kiraya verilmesinden veya ekonomik fayda yaratma açısından kontrol sahip olunan hisseye isabet eden faydadır.

 

YÜKÜMLÜLÜK:

İşletmenin geçmişteki olayların bir sonucu olarak bir ekonomik kaynağı devretme ,konusundaki mevcut mükellefiyetdir.

Yükümlülük konusundaki ilk kriter işletmenin bir mükellefiyetinin olmasıdır. Mükellefiyet bir işletmenin kaçınma imkanının olmadığı bir görev veya sorumluluktur.

Yükümlülük konusundaki ilk kriter, işletmenin bir mükellefiyetinin olmasıdır. Mükellefiyet, bir işletmenin kaçınma imkânının olmadığı bir görev veya sorumluluktur. Bir mükellefiyetin daima alacaklı olan bir karşı tarafı (veya tarafları) vardır. Karşı taraf (veya taraflar) bir şahıs veya başka bir işletme, bir grup şahıs veya bir grup başka işletme veya toplumun geneli olabilir. Mükellefiyetin borçlu olunduğu tarafın (veya tarafların) kimliğinin bilinmesi gerekmez.

Müeccel sözleşme, taraflarca eşit ölçüde yerine getirilmeyen bir sözleşme veya sözleşmenin bir bölümüdür. Bu tür sözleşmelerde, taraflar mükellefiyetlerinden hiçbirini hâlihazırda yerine getirmemiş veya her bir taraf hâlihazırda mükellefiyetlerini eşit ölçüde yerine getirmiştir.

Sözleşmeye dayalı hak ve mükellefiyetlerin özü

Bir sözleşmenin hükümleri, sözleşmeye taraf olan bir işletme için hak ve mükellefiyetler meydana getirir. Söz konusu hak ve mükellefiyetleri gerçeğe uygun olarak sunabilmek için finansal raporlar bunların özünü raporlar Bazı durumlarda, hak ve mükellefiyetlerin özü, sözleşmenin hukuki biçiminden açıkça belli olur. Diğer durumlarda, sözleşmenin veya bir sözleşme grubu veya setinin hükümleri, hak ve mükellefiyetlerin özünü belirlemek için analiz gerektirir.

YORUM: Sözleşme tarafların gerçek iradelerinin beyanıdır. Bu beyan aynı zamanda hak ve mükellefiyetlerin özünü oluşturur. Özün önceliği hukuka uygunluk irade beyanlarıdır.

ÖZ KAYNAK:

Özkaynak, işletmenin tüm yükümlülükleri düşüldükten sonra varlıkları üzerinde kalan haklarıdır. Özkaynak üzerindeki talep hakları, işletmenin tüm yükümlülükleri düşüldükten sonra geriye kalan varlıkları üzerindeki haklarına yönelik talep haklarıdır. Başka bir ifadeyle, işletmeye yöneltilen, yükümlülük tanımını karşılamayan talep haklarıdır. Bu tür talep hakları sözleşme, mevzuat veya benzer araçlarla tesis edilmiş olabilir.

 

Gelir ve gider tanımları

Gelir, özkaynak üzerindeki talep hakkı sahiplerinin yaptığı katkılar haricinde, özkaynakta artışlara yol açan varlıklardaki artışlar veya yükümlülüklerdeki azalışlardır.

Gider, özkaynak üzerindeki talep hakkı sahiplerine yapılan dağıtımlar haricinde, özkaynaklarda azalışlara yol açan varlıklardaki azalışlar veya yükümlülüklerdeki artışlardır.

Gelir ve gider tanımlarından, özkaynak üzerindeki talep hakkı sahiplerinden gelen katkıların gelir olmadığı, özkaynak üzerindeki talep hakkı sahiplerine yapılan dağıtımların gider olmadığı anlaşılmaktadır.

YORUM: Sermaye artışına katılım ve kar payı dağıtımları gibi.

Gelir ve giderler, finansal tabloların bir işletmenin finansal performansıyla ilgili olan unsurlarıdır. Finansal tablo kullanıcıları hem bir işletmenin finansal durumu hem de işletmenin finansal performansı hakkında bilgiye ihtiyaç duyar. Bu nedenle, gelir ve giderler varlık ve yükümlülüklerdeki değişimler olarak tanımlansa da gelir ve giderler hakkındaki bilgiler, varlık ve yükümlülükler hakkındaki bilgiler kadar önemlidir.

YORUM: İşletmenin performansı  gelir ve gider kalemlerindeki detay analizlerle yapılır. Bir işletmenin finansal durumu ise varlık ve yükümlülük kalemlerine bakılarak anlaşılır.

Performans analizleri gelir tablosu dip notlarında, finansal durum analizi için bilanço dip notlarında gerekli açıklamalar yapılır.

 

 

 

FAYDALI FİNANSAL BİLGİNİN NİTELİKSEL ÖZELLİKLERİ-24.11.2018

FAYDALI FİNANSAL BİLGİNİN   NİTELİKSEL ÖZELLİKLERİ-24.11.2018

FAYDALI FİNANSAL BİLGİNİN   NİTELİKSEL ÖZELLİKLERİ:

İhtiyaca Uygunluk: İhtiyaca uygun finansal bilgilerin verilen kararlarda fark yaratma gücüne sahip olmalı.

Finansal bilgi kullanıcıları tarafından gelecekte sonuçları tahmin etmek için kullanılıyorsa tahmin değerine sahiptir.

Finansal bilgi önceki değerlendirmeleri doğruluyor yada değiştiriyorsa doğrulama değerine sahiptir.

Önemlilik:

Finansal raporların asli kullanıcılarının kullandıkları finansal bilginin yanlış verilmesi (verilmemesi) durumunda verilecek olan kararları etkiliyorsa bu bilgi önemlidir.

GERÇEĞE UYGUN SUNUM:

Finansal bilgi açıklamaya çalıştığı iktisadi olayın özünü gerçeğe uygun olarak sunmalıdır. Sunum tam,tarafsız ve hatasız olmalıdır. Tamdan kasıt kullanıcının anlaması için tanım ve açıklaycı bilgilerin olması gerektiğini ifade eder.

Tarafsız bilgi kullanıcılar tarafından alınacak kararlarda fark yaratma gücünü ifade eder. Tarafsızlık ihtiyatlı davranışla desteklenir. İhtiyatlılık belirsizlik koşullarında yargıda bulunurken temkinli davranmaktır. İhtiyatlı davranmak varlıkların, gelirin, olduğundan yüksek gösterilmemesi ve yükümlülüklerin , giderlerin olduğundan düşük gösterilmemesi anlamına gelir.

Bilginin gerçeğe uygun sunumu doğru anlamına taşımayacaktır.

YORUM: Hatasız sunum ekonomik olayların açıklanması ve raporlanması süreçlerinde hata ve ihmallerin olmamasıdır.Tahmini bilginin rapora yansıtılması durumunda söz konusu ekonomik olayın raporda açıkça tanımlanması tahmin süreçlerinin doğru bir şekilde  hata yapılmamış olması durumunda tahmin sunumu gerçeğe uygun olabilir.

Finansal raporlardaki parasal tutarlar tahmin edilmeleri halinde bir ölçüm belirsizliği ortaya çıkar. Makul tahmin yöntemlerinin kullanılması halinde bilginin faydasını azaltmaz.

 

KARŞILAŞTIRILABİLİRLİK:

Karşılaştırılabilirlik kullanıcıların kalemler arasındaki benzerlikleri ve farklılıkları belirleyebilmesini ve anlayabilmesini sağlayan niteliksel bir özelliktir. Tutarlılık ise aynı kalemler için dönemden döneme veya işletmeler arasında tek bir dönemde aynı kalemler için aynı yöntemin kullanılmasıdır.

Doğrulanabilirlik:

Bilgili ve farklı bağımsız gözlemcilerin belirli bir açıklamanın gerçeğe uygun sunulduğu hususunda tam bir anlaşmaya varmasalar da görüş birliğine varabilmeleridir.

Zamanında sunum bilgiyi kullananların kararlaın alınmasında yardımcı olacaktır.

Bilginin açık ve öz olarak sınıflandırılması tanımlanması ve sunulması onu anlaşılabilir kılar.

Denetim, İncelemeler Ve Derlemeler

Denetim, İncelemeler Ve Derlemeler

 

Kalite kontrolümüzün temelini oluşturan en yüksek standartta bütünlük, nesnellik ve bağımsızlık standartlarını korumaya çalışıyoruz. Kalite kontrol standartlarımız mesleğimizin gereksinimlerini aşmaktadır. Kaliteye olan bu bağlılık, finansal kurumlar, bayilikler, sağlık hizmetleri ve devlet sözleşmeleri, sigorta, inşaat ve gayrimenkul, imalat, dağıtım ve perakende, hükümet ve ticaret sektörleri dahil olmak üzere birçok sektörde güvence hizmetleri vermede lider olmamıza yardımcı oldu. Kar amaçlı kuruluşlar.

Denetimler, Güvence Hizmetleri satırımızın özelliklerinden biridir. Günümüzün değişen ve karmaşık iş ortamında, denetim, kuruluşunuzun finansal resmine en üst seviyede güvence ve güvenilirlik sağlayan, kuruluşunuzun global bir görünümü için bir fırsat sunmaktadır. Denetim ekiplerimiz, müşterilerimizin karşılaştıkları sistem, kontrol ve iş zorluklarını anlamada derin endüstri deneyimine ve uzmanlığa sahiptir. Bu anlayıştan, kalite denetim hizmetlerinin sunumunda etkin ve etkili olan, riske dayalı bir denetim tasarlarız.

Denetim sürecinin önemli bir kısmı, yönetim mektubu yorumlarını kullanarak müşterilerimize eklemeye gayret gösterdiğimiz değerdir. Bunlar, denetim sırasında, iç kontrol, çalışma konuları ve vergi konularında organizasyonunuzu geliştirmeye yönelik gözlemlerdir.

DHG, finansal raporlama süreçlerinizde ayrılmaz bir rol oynayabilir

Paydaşlarınızın ihtiyaçlarını karşılamak için kuruluşlarınızın finansal tablolarına farklı güvenceler sunabiliriz. İşletmeniz kamuya ait veya özel olsun, finansal raporlama süreçlerinizden emin olmanız gerekir. DHG, üç temel güvence seviyesinde finansal raporlama hizmetleri sunmaktadır:

  • Denetim : Denetim hizmetlerimiz, kullanıcılara mali tabloların uygulanabilir bir finansal rapor çerçevesinde adil bir şekilde sunulup sunulmadığına ilişkin görüş bildirmektedir. Bu, kullanıcıların bir kuruluşun finansal tablolarına verebileceği güven derecesini artırır.
  • Gözden Geçirme : İnceleme, finansal tablolarında önemli bir değişiklik olmadığına dair sınırlı güvence sağlamaktadır.
  • Derleme : Dahili kullanımı ve daha düşük bir güvence seviyesine sahip olmak için derleme hizmetlerimiz, finansal tablolar hakkında herhangi bir güvence sağlamadan finansal bilgileri sunarken yönetimine yardımcı olmaktır.

TFRS 13 Gerçeğe Uygun Değer Tespiti Yorum Ve Örnek Uygulamalar-04.12.2018

TFRS 13 Gerçeğe Uygun Değer Tespiti Yorum Ve Örnek Uygulamalar-04.12.2018