FAYDALI FİNANSAL BİLGİNİN NİTELİKSEL ÖZELLİKLERİ-24.11.2018

FAYDALI FİNANSAL BİLGİNİN   NİTELİKSEL ÖZELLİKLERİ:

İhtiyaca Uygunluk: İhtiyaca uygun finansal bilgilerin verilen kararlarda fark yaratma gücüne sahip olmalı.

Finansal bilgi kullanıcıları tarafından gelecekte sonuçları tahmin etmek için kullanılıyorsa tahmin değerine sahiptir.

Finansal bilgi önceki değerlendirmeleri doğruluyor yada değiştiriyorsa doğrulama değerine sahiptir.

Önemlilik:

Finansal raporların asli kullanıcılarının kullandıkları finansal bilginin yanlış verilmesi (verilmemesi) durumunda verilecek olan kararları etkiliyorsa bu bilgi önemlidir.

GERÇEĞE UYGUN SUNUM:

Finansal bilgi açıklamaya çalıştığı iktisadi olayın özünü gerçeğe uygun olarak sunmalıdır. Sunum tam,tarafsız ve hatasız olmalıdır. Tamdan kasıt kullanıcının anlaması için tanım ve açıklaycı bilgilerin olması gerektiğini ifade eder.

Tarafsız bilgi kullanıcılar tarafından alınacak kararlarda fark yaratma gücünü ifade eder. Tarafsızlık ihtiyatlı davranışla desteklenir. İhtiyatlılık belirsizlik koşullarında yargıda bulunurken temkinli davranmaktır. İhtiyatlı davranmak varlıkların, gelirin, olduğundan yüksek gösterilmemesi ve yükümlülüklerin , giderlerin olduğundan düşük gösterilmemesi anlamına gelir.

Bilginin gerçeğe uygun sunumu doğru anlamına taşımayacaktır.

YORUM: Hatasız sunum ekonomik olayların açıklanması ve raporlanması süreçlerinde hata ve ihmallerin olmamasıdır.Tahmini bilginin rapora yansıtılması durumunda söz konusu ekonomik olayın raporda açıkça tanımlanması tahmin süreçlerinin doğru bir şekilde  hata yapılmamış olması durumunda tahmin sunumu gerçeğe uygun olabilir.

Finansal raporlardaki parasal tutarlar tahmin edilmeleri halinde bir ölçüm belirsizliği ortaya çıkar. Makul tahmin yöntemlerinin kullanılması halinde bilginin faydasını azaltmaz.

 

KARŞILAŞTIRILABİLİRLİK:

Karşılaştırılabilirlik kullanıcıların kalemler arasındaki benzerlikleri ve farklılıkları belirleyebilmesini ve anlayabilmesini sağlayan niteliksel bir özelliktir. Tutarlılık ise aynı kalemler için dönemden döneme veya işletmeler arasında tek bir dönemde aynı kalemler için aynı yöntemin kullanılmasıdır.

Doğrulanabilirlik:

Bilgili ve farklı bağımsız gözlemcilerin belirli bir açıklamanın gerçeğe uygun sunulduğu hususunda tam bir anlaşmaya varmasalar da görüş birliğine varabilmeleridir.

Zamanında sunum bilgiyi kullananların kararlaın alınmasında yardımcı olacaktır.

Bilginin açık ve öz olarak sınıflandırılması tanımlanması ve sunulması onu anlaşılabilir kılar.

Leave a Reply